:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Линии в породата
Разплодници на НКБГ
Развъдници
Клубни кучета
Родословия 1
Родословия 2
Родословия 3
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Развъждане

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА НКБГ


Настоящия правилник е гласуван и приет от ОС на НКБГ на 26.03.2011 г.

Променен от ОС на НКБГ на 15.03.2014 г. и на 20.04.2024 г.


I.Общи положения
Правилникът за развъждане (ПР) на Национален клуб българско гонче (НКБГ) и правилниците за развъждане на Българската Национална Федерация по Кинология (БНФК) и Международната Федерация по Кинология (FCI) са задължителни за всички членове на клуба. ПР на НКБГ способства за развитието на планомерно развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика. Компетентна и отговорна за развъждането е Комисията по Развъдна Дейност (КРД) на НКБГ. Дейността на КРД на НКБГ включва наблюдение и контрол на развъдния процес, консултиране на развъдчиците, както и водене на клубна развъдна книга (клубен регистър (КР)). КРД следи за спазване изискванията за допускане до развъдна дейност, като издава съответен сертификат за годност за развъдна дейност на покрилите тези изисквания кучета. При направени изменения или допълнения на ПР на НКБГ, измененият текст незабавно се изпраща в три екземпляра до седалището на БНФК.
В НКБГ не се допуска развъждане от страна на търговци-комисионери на кучета.

II.Право на развъждане
За развъдчик се счита собственикът или наемателят на кучката към момента на покриването, Даването под наем на кучка за развъждане трябва да бъде уредено с писмен договор за наем между собственика и наемателя на кучката и уведомена КРД.

III.Консултация за развъждане
КРД на НКБГ е задължена да осигурява консултации на развъдчиците и контрол на развъждането на породата. За тази цел КРД на НКБГ е назначила регионални отговорници по развъдна дейност. (Консултациите могат да бъдат извършвани от „специалист по развъждането”,ако от клуба има посочен или назначен такъв).

IV.Предпоставки за развъждане, развъдна дейност
За развъждане се допускат само здрави кучета със стабилна психика, записани в КР на НКБГ, признати от БНФК и отговарящи на изискванията за допускане до развъждане, приети от КРД на клуба.
Отглеждането и храненето на кучетата трябва да бъде съобразено с вида им и да отговаря на изискванията в закона за защита на животните.
На кучетата за развъждане и кученцата трябва да бъде осигурено поне много добро отглеждане при подходящи условия или в развъдник за расови кучета и основни предпоставки за това са възможност за свободно движение и човешко отношение.
При неспазване на условията за правилно отглеждане на кучетата и малките кученца КРД на НКБГ има право да изиска от Общото събрание на клуба да изключи от редовете си нарушилия тези правила развъдчик, както и да отнеме правото му за развъждане на кучета от породата българско гонче.

1. Основни положения
Изискванията за допускане до развъждане:
За допускане в разплод на женско куче е необходимо да е навършило 18 месеца да е получило най малко три екстериорни оценки много добър или отличен ,като едната е задължително да е от специализирана за породата изложба, и да е покрило изпит за вродени качества или работен изпит.
Максималната допустима възраст за развъждане на кучката може да прехвърли осмата година само в случаи на много качествени екземпляри с цел подобряване на породата. Майката може да отгледа толкова кученца, колкото позволява кондицията й, но не повече от едно раждане на година.

За допускане в разплод на мъжко куче е необходимо да е навършило 24 месеца да е получило най малко три екстериорни оценки отличен като едната е задължително да е от специализирана за породата изложба и да е покрило изпит за вродени качества или работен изпит.
Изключение се допуска само за мъжки кучета с екстериорна оценка най малко много добра,но с отлична оценка от работен изпит с цел подобряване работните качества на породата и само след одобрение от КРД.
Мъжките кучета нямат право да покриват повече от 6 /шест/ кучки за календарна година.Ако КРД на НКБГ е разрешила чифтосване на роднини I степен (братя и сестри; родители и деца) в близкородствено съешаване и това близкородствено съешаване е неуспешно, то КРД категорично забранява втори опит със същите кучета.

2. Развъдна дейност:
При развъдната дейност се прави следната класификация:
а/ за селекционно развъждане са допуснати всички кучета, записани в клубната развъдна книга, признати от БНФК, отговарящи на установените от КРД на НКБГ изисквания във връзка със здравословно състояние, психика, възраст, промеждутък между две кучила.
б/ за развъждане са препоръчани кучета с качества, надхвърлящи тези показатели по критериите на НКБГ.
в/ за развъждане не се допускат:
- кучета с пороци, изключващи възможността за развъждане, например: слаба психика, проява на страх от изстрел; вродена глухота или слепота, заешка устна, отворено небце, значителни зъбни дефекти, челюстни дефекти, епилепсия, крипторхизъм, монорхизъм, албинизъм, дефекти в окраската, доказана тежка ТД, скелетна деформация и т.н.

V.Име на развъдник и защита на името на развъдник
1. Значение
Името на развъдника е допълнително име на кучето, регистрирано в КРД на НКБГ.
Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече регистрираните за тази порода; то се предоставя на развъдчика изключително за лична употреба. С имена на развъдници, записани в БНФК, могат да се записват кученца, които подлежат на проверка на кучилото от страна на КРД на НКБГ.
2. Отказ от име на развъдник
Отказ от по-нататъшно използване името на развъдника може да последва по всяко време с декларация до КРД на НКБГ и чрез нея до СПК на БНФК, като на титуляра не може да бъде запазено име за породата българско гонче.
3. Отчетност
КРД води точен отчет за запазените от членовете на НКБГ имена на развъдници. Имената задължително се запазват и чрез регистрация в FCI. Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдчика чрез КРД на клуба до БНФК.
Имената на развъдници, подлежащи на защита от FCI, трябва ясно да се различават от вече защитените имена на развъдници във FCI. Имена на развъдници, защитени от новоприети членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Защитата на име на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне на името на развъдника на свое име. До десет години след смъртта на развъдчика името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. По това време наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят заявка за името на развъдника. Прехвърляния се допускат само при наследяване или при договорна уредба, подлежаща на одобрение от Общото събрание на НКБГ.
Имената на кученцата в едно кучило започват с еднаква буква. Имената не могат да съдържат интервали и знаци,а само букви.
Имената на кученцата се вписват задължително с името на развъдника. Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на развъдника на наемателя. Развъдчика именува всяко поредно кучило с поредна буква от азбуката на Република България.

VI.Акт за покриване
Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва преди акта на покриване да се убедят, че предпоставките за развъждане са налице. За предстоящия акт на покриване предварително трябва да бъде уведомена КРД на клуба. Преди акта на покриване трябва да бъде постигнато споразумение за съответното заплащане на покриването. Собствениците на мъжки кучета трябва да водят писмен отчет за всички актове на покриване. Ако по време на едно разгонване кучката е покрита от две различни кучета (включително от една и съща порода), кученцата получават родословие само при недвусмислено доказано бащинство.
Заплождане може да бъде осъществено и чрез Изкуствено осеменяване, за което извършилия го ветеринарен лекар издава документ, съдържащ идентификация на партньорите (микрочип), дата, подпис и печат.
Издава се АКТ 1 за удостоверяване на заплождане, публикуван на сайта на БНФК.

VII.Контрол на развъждане и приемане на кучилото
1. Контрол на развъждане
КРД на НКБГ отчита проявилите се наследствени дефекти в породата, за да води борба срещу тях и постоянно да отразява развитието им.
Доклад за такова развитие се предоставя на БНФК от КРД на клуба при поискване с приложено копие за РК.

2. Контрол и приемане на кучилото
Контрол и приемане на кучилото са основни елементи на контролираното развъждане на български гончета в НКБГ. При приемане на кучилото трябва да се Маркират /чипират или татуират/ всички кученца. Председателя или регионален отговорник от КРД документира контрола при приемането на кучилото.
Развъдчиците трябва незабавно да съобщават на КРД на НКБГ за нови кучила: те трябва да дадат на председателя или регионалните отговорници от КРД възможност за контрол на кучилото, кучката и условията за отглеждане. КРД приема кучилото с всички кученца в него не по-рано от навършването на петата седмица от раждането им в присъствие на кучката-майка при развъдчика.Транспортните разходи по пътуването на КРД се поемат от развъдчика. Всеки развъдчик е длъжен да води дневник на развъдната си дейност за всички подробности около кучилата и самия процес на развъждане. Препоръчва се употребата на развъдна книга. За всяко приемане на кучило се издава писмен доклад за новородените кученца, като развъдчикът получава копие от него. Издават се АКТ 2, 3 и 4 за удостоверяване на раждане, маркиране и оглед на кучилото, публикувани на сайта на БНФК.

VIII.Родословия

1. Основни положения
Родословието е удостоверение за произход, издавано от КРД на НКБГ при гарантирана идентичност със записванията в ПК на БНФК. Родословието, трябва ясно да е маркирано с емблемата на БНФК (и FCI при пълноправно членство в нея), печат на НКБГ и подпис на председателя на КРД. Родословия се издават само на клубни членове. Право на притежаване на родословие има собственикът на кучето. Право на собственост върху родословието може да има и залогополучател (за наемане на отдаване в залог или наемател на кучката с цел развъждане за времето на договора за наем). Смяна на собственост върху кучето се потвърждава в родословието с име и адрес, място, дата и подпис на продавача.
Съгласно развъдните правилници на БНФК и FCI на аборигенни, неизвестни с произхода си гончета може да се издаде така нареченото “бяло родословие”. За целта кучето трябва да получи експертна оценка от национален съдия от НКБГ за породата или от ол раунд съдия от БНФК. След което вкарването му в разплод е като всички останали – с три екстериорни оценки и издържан ИВК или работен изпит.
На куче от родословни родители, но неизвадено родословия може да се направи опит за издаване, само ако категорично и недвусмислено бъде доказан неговия произход и е чипирано.

2. Процедури
Документи за издаване на родословия се подават от развъдчика задължително на цялото кучило на председателя или регионалните отговорници на КРД не по късно от навършване на 40 дневна възраст на кутретата.Необходими данни за издаване на родословия на кученца от цяло кучило: Име и адрес на развъдчика, име на развъдника, име, номер ПК на БНФК, дата на раждане, титли и оценки за селекционно-развъдна годност, степен на ТД, вид и степен на дресура, други изпити, полеви състезания и изпитания на родителите, подпис на собственика на мъжкото куче върху акта за покриване, пол и име на кученцата. За издаване на родословия се прилагат и следните документи: Оригиналното родословие на кучката, копие от родословието на мъжкото куче, сведения за оценки, изпити, прегледи, титли и т.н., които не са отразени в родословията на родителите до момента, както и оригинален сертификат за новородените кученца и евентуалните им загуби, издаден от КРД на НКБГ, състояние на кученцата, майката и материалната база при развъдчика. КРД на НКБГ може по всяко време да изиска представяне на родословието за проверка на данните, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви родословия се обявяват за невалидни, изземват се и се унищожават. Родословия, издадени от КРД на НКБГ, вписани в племенната книга на БНФК, са валидни в чужбина при условие, че съответната страна е член на FCI. При износ на куче, произведено в страната, освен родословието, издадено от КРД на НКБГ, се издава и експортен сертификат от БНФК.
Родословия и евентуални удостоверения за признаване в чужбина не бива да бъдат пресмятани в цената от продавача на кучето. Изгубени родословия се обявяват за невалидни. КРД на НКБГ издава дубликат след проверка на данните за загубата: това се публикува в изданието на НКБГ (ако има такова) и същевременно се съобщава на другите клубове - членове на БНФК.

IX.Клубна развъдна книга(клубен регистър)
1. Основни положения
Клубната развъдна книга (Клубен регистър(КР) е съществена основа на развъждането на породисти кучета. Информацията в нея е възможно най-обхватна. Освен имената и номер в КР трябва да са вписани татуировка, шапионски титли, положени изпити и тестове.. Най-важните данни от КР трябва да бъдат отразени подредено в родословията.
За едно кучило трябва да се записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на раждане на кученцата, имена и номера от КР на родителите, пол, малко име, номер на чипа (татуировката) и номер от КР на кученцата.
2. Процедури
Печатни КР се издават по възможност всяка трета година като сборен том. Екземпляр от тази книга се изпраща в БНФК веднага след нейното излизане. През останалото време всяка година до 15 май КРД на клуба изпраща в БНФК актуален списък с данните от КРК на НКБГ.
X.Такси
Таксите за издаване на родословия и другите необходими документи, издавани от КРД, се определят от общото събрание на НКБГ. Таксите за издадените от БНФК родословия и РК се определят от БНФК.
Таксите се заплащат предварително съвместно с подаването на документите.

XI.Нарушения
Нарушения на настоящия правилник за развъждане, като например нерегистриране на кучило, отказ от отговорност за направление на развъждане, недостатъчно консултиране при развъждане, недостатъчен или погрешен контрол при развъждане, се считат за основание за изключване по смисъла на Устава на НКБГ. При наличието на подобни нарушения Общото събрание на НКБГ има право да изключи от редовете на клуба съответния развъдчик без право на повторно членство.

XII.Заключителни разпоредби
1. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на правилника за развъждане на НКБГ като цяло.
2. УС и КРД на НКБГ имат право да предлагат промени в настоящия правилник, като промените влизат в сила съгласно Устава на НКБГ след одобрение от страна на Общото събрание и публикуването им в изданието на НКБГ ( при негово наличие).
3. За гласуваните промени се уведомява БНФК като се предават и три екземпляра от променения правилник за развъждане на НКБГ.
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче