:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

НА РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА НКБГ СЕ РЕШИ

Да се проведе на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ извънредно годишно отчетно изборно Общо събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ /НКБГ/ на 17.02.2018 от 13:00 ч. в ловната хижа на с. Елшица, обл. Пазарджик , при следния дневен:

1. Приемане и освобождаване на членове;
2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2017 год.;
3. Становище на КС по финансовия отчет;
4. Освобождаване на УС, КС и всички комисии от длъжност и отговорност и избор на нови;
5. Промяна на правилниците и разпоредбите на клуба (Предложенията за промени да се изпращат на Слави Каймакански до 09.02.2018 год.);
6. Приемане на календарен план за мероприятията през 2018 година;
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите членове.

[още новини]
  Copyright (c) 2010 - Национален клуб българско гонче