:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
Новини

П О К А Н А

Публикувано на 01.03.2024 г.

Управителният съвет на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо събрание на клуба на 20.04.2024 год. от от 10.00 ч в ресторант "Кипарис" гр. Пазарджик.

На събранието се поканват всички настоящи членове и кандидат-членове.
ОС ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове.
2. Отчет на УС и на КРД за дейността на НКБГ през 2023 год.
3. Становище на КС по финансовия отчет.
4. Освобождаване на УС, КС и всички комисии от длъжност и отговорност и избор на нови.
5. Промяна на Устава, правилниците и разпоредбите на клуба.
6. Приемане на календарен план за мероприятията през 2024 година.
7. Разни.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, ОС се отлага за 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на членовете на клуба в седалището и адреса на управление на клуба.


[още новини]
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче