:: Начало Национален клуб българско гонче :: Полезни връзки  :: Карта на сайта 
Новини
За клуба
Устав
Структура
Членове
Отчети
За гончето
На лов с гончета
Развъждане
Клубни мероприятия
Документи
Галерия
Видео
НКБГ в медиите
Приятели на НКБГ
Контакти
 
За клуба

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ

Членовете на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се ръководят от Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БНФК, FCI и Национален клуб българско гонче, които са единственото легитимно върховенство.


I. СТАТУТ
Чл.1./1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/3/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2./1/. Наименованието на Сдружението е НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
/2/. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
/3/. Наименованието на регионалните клубове /клонове/ на Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “регионален клуб” и населеното място, където е седалището на регионалния клуб. Към наименованието на регионалния клуб може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: Гр. Пазарджик ул. Граф Игнатиев 44 ет. 6 ап. 17

IV. СРОК
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като предмета на дейност на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се изразява във:
А/. Набавяне на достатъчно и разнообразно количество аборигенен генетичен материал и работа с досега съществуващия.
Б/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата българско гонче на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта, установен от НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, БНФК и FCI, относно расовите белези на кучетата от тази порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.
В/. Запазване качеството на физическите заложби на регистрираните кучета от породата българско гонче и тези от техните ползвателни качества.
Г/. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата българско гонче, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните клубове на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Д/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата българско гонче, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и родословни свидетелства на кучета от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки.
Е/. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от породата българско гонче.
Ж/. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породата българско гонче.
З/. Професионално обучение на кучетата от породата българско гонче за спортни и други полезни цели.
И/. Повишаване знанието и интереса в Република България към кучетата от породата българско гонче.
Чл.6. Основни цели на сдружението са:
А/. Международно признаване на породата
Б/. Осъществяване защита на правата на своите членове.
В/. Задоволяване интересите и нуждите на своите членове при развъждане и отглеждане на техните кучета от породата българско гонче.
Г/. Популяризиране на своята дейност и резултатите от нея.
Д/. Задоволяване интересите и нуждите на своите членове, свързани с осигуряване на информация и специализирана помощ.
Е/. Осъществяване и развитие на международните връзки и сътрудничество със сродни организации и участие в международни срещи и прояви във връзка със своята дейност.
Ж/. Контрол за стриктно изпълнение на селекционно-развъдната дейност на отделните развъдчици.
З/. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на кучетата от породата българско гонче, чрез повишаване на физическите им способности.
И/. Отглеждане на образци с добри заложби.
Й/. Подкрепа на развъдните и генетичните изследвания, на разработката на научни въпроси.
К/. Спортна дейност и обучение на кучета от породата българско гонче.
Л/. Разяснителна работа и агитационна дейност за породата българско гонче.
М/. Формиране на интерес към кучетата от породата българско гонче сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучетата от тази порода.
Н/. Да представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации при провеждане на регионални, национални и международни прояви.
О/. Да съдейства съобразно своите възможности за защита на природата и опазване на околната среда.
Чл.7. Средства за постигане на целите на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ:
А/. Утвърждаване и издаване на следните Правилници:
Правилник за развъждане
Правилник за подбор на разплода
Правилник за провеждане на развъдни прегледи /изложби/
Правилник за водене на племенната книга
Правилник за съдийството
Правилник за отглеждане и закрила
Б/. Издава печатен орган на сдружението.
В/. Води родословна книга за кучетата от породата българско гонче и книга за разплод.
Г/. Установява расовите белези на породата българско гонче.
Д/. Подкрепя научни изследвания в областта на развъждането, наследствеността, психологията, отглеждането и лечението на кучетата от породата българско гонче.
Е/. Извършва подбор на животни за разплод
Ж/. Провежда демонстрации на постижения в развъдната и разплодна дейност на кучетата от породата българско гонче.
З/. Провежда обучение и атестация на съдии за разплода и развъдчици.
И/. Провежда национални състезания за спорт с кучета.
К/. Изготвяне на Правилници за назначаване на Съдии по екстериор, Отговорници по развъдната дейност и Съдии на състезания по спорта с кучета от породата българско гонче.

VI. ЧЛЕНСТВО
Чл.8./1/. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.
/2/. Член на сдружението може да бъде лице, притежаващо куче от породата българско гонче или проявяващо интерес към кучетата от тази порода.
Чл.9. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, ако за това има надлежно разрешение на ръководния му орган и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, БНФК и FCI, прието по съответния ред за приемане на нови членове.
Чл.10./1/. По решение на УС, когато има основателни мотиви за това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
/2/. Когато има основателни мотиви, дадено лице може да бъде обявено от ОС за почетен председател на НКБГ. Той може да участва в работата на УС, с право на съвещателен глас.
Чл.11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на НКБГ само със съгласие на родителите им /настойници/ съответно и при надзор от страна на съответните органи на Сдружението.
Чл.12. Всеки член на Сдружението има право да запише, като член при намален членски внос лице от неговото домакинство, в случай, че същото се откаже от получаването на вестника на Сдружението.
Чл.13./1/. Не могат да бъдат членове на Сдружението професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки дружества, които не принадлежат към FCI.
/2/. За членове на НКБГ не се допускат лица, които са членове на алтернативни на БНФК организации и /или участват в дейността им.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14./1/. Желаещият да стане член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ подава писмено заявление до Председателя на Управителния съвет, с която заявява, че желае да стане член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, че приема Устава и другите условия на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, БНФК и FCI, признава и обещава да спазва стандарта за расовите белези на кучетата от породата българско гонче, както и да декларира, че няма да извършва непозволени кръстоски и че не съществуват пречки /забрани/ за членуване в Сдружението.
/2/. Кандидатите - ЮЛ представят заедно с заявлението преписки от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
Чл.15. В течение на 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство всеки клубен член може да направи писмено мотивирано, обосновано и адресирано до Председателя на УС възражение срещу приемането.
Чл.16. УС изготвя образци от заявлението и другите документи за членство в НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.17. Заявлението се предлага от Председателя на УС за разглеждане на ОС. Приема на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство от ОС. За да бъдат гласувани от ОС кандидат членовете трябва да присъстват лично на ОС. Новоизбраните членове не могат да гласуват на събранието на което са избрани. Това право имат на следващите събрания. Загубилите право на членство могат да го възстановят със заявление до УС и платен встъпителен и редовен членски внос, без да е задължително личното им присъствие на ОС.
Чл.18. Лица изключени от друг клуб на БНФК са задължени да съобщят това при подаване на молбата за приемане. В случаите, когато ОС на НКБГ одобри приемането на изключен от друг клуб на БНФК член, той е длъжен да предупреди този клуб и отложи вземането на окончателно решение до изтичане на определения тридесет дневен срок за подаване на възражение. Спорове между ръководствата на отделните клубове по приемане на изключени от друг клуб членове в НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се решават от УС на БНФК. Лица, нарушили настоящето задължение за предварително информиране не загубват придобитото членство.
Чл.19. При отказ на молба за членство в НКБГ, УС е длъжен да съобщи на молителя причините за този отказ в срок от 1 /един/ месец след изтичане на 30 /тридесет/ дневния срок за възражения.
Чл.20. С изключение на хипотезата визирана в чл.18 от настоящия Устав на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, в случай на отказ за приемане от страна на УС въпросът се отнася от заинтересуваното лице до Общото събрание на НКБГ за вземане на окончателно решение.
Чл.21. Всеки член на НКБГ има равни права с другите негови членове.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.22. Всеки член на Сдружението има право:
А/. Да участва в дейността на Сдружението и в Общото събрание с право на един глас.
Б/. Да участва в мероприятията на Сдружението.
В/. Да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението след навършване на пълнолетие.
Г/. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и върху неговите ръководни органи.
Д/. Да представя писмено пред УС на Сдружението жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член и до дейността на Сдружението.
Е/. Да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от УС.
Ж/. Да се ползва от придобивките и дейността на Сдружението.
Чл.23. Всеки член на Сдружението е длъжен:
А/. Да спазва Устава на Сдружението, да работи и подпомага Сдружението за постигане на неговите цели.
Б/. Да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на указанията на неговите ръководни органи.
В/. Да следи и спазва стандарта по отглеждането на кучета от породата българско гонче, да спазва указанията на органите на Сдружението при отглеждането им, да се грижи съвестно за животните.
Г/. Да внася редовно дължимите вноски към Сдружението.
Д/. Да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези, които го представляват.
Е/. Да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален просперитет и да съдейства за финансовото и организационното му укрепване.
Ж/. Да вписва своите кучета само в Племенната книга за кучета от породата българско гонче, водена от Сдружението.
З/. Да подкрепя само определените от Сдружението отличия и награди, и само признатите от Сдружението, БНФК и FCI мероприятия, както и да участва само в тях.
И/. Да получава вестника на Сдружението.
К/. Да уведомява незабавно УС при промяна на личния си адрес.
Л/. При продажба на кучета да осигурява на новия собственик чрез службата за Племенна книга на Сдружението документ за родословие.
М/. Да пази в тайна поверената информация, отнасяща се до Сдружението, която му е станала известна при или по повод участието му в дейността на Сдружението, както и да не разпространява обвинения против други членове на Сдружението.
Н/. Да спазва и следи за спазването на политическата необвързаност и неутралност на Сдружението.
О/. Да дава информация за отглежданото от него куче от породата българско гонче, да представя при поискване от ръководните органи на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ неговите документи за произхода, както и да подлага на преглед неговото потомство.
П/. Да спазва указанията на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ и неговите ръководни органи, относно осъществяването на селекционните връзки, отглеждането и обучението на куче от породата българско гонче.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл.24. Членството в НКБГ се прекратява:
с едностранно волеизявление
с изключване
със смъртта или поставянето под пълно запрещение
- прекратяване на членство при прекратяване на Сдружението
Чл.25. Напускането на Сдружението става с едностранно волеизявление до УС за прекратяване членството му с писменна молба, подадена 1 /един/ месец предварително.
Чл.26. Дадено лице се изключва, като член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, съответно името му се заличава от списъка на членовете му, когато:
е получено членство в НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ по неправомерен начин
при неплащане на годишния членски внос в определения срок. Забавилия плащането член не се изключва, ако с писмена молба до УС е поискал отсрочване на плащането и УС е дал писмено съгласие за това.
при нарушаване Устава, Правилниците и другите нормативни документи на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
при неизпълнение на решенията на органите на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ
при неспортсменско поведение и незаконна търговия с кучета
при нарушение на стандарта и неспазване расовите белези на кучетата от породата българско гонче
при констатиране действия срещу интересите и престижа на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ
Чл.27. Когато се установи, че дадено лице е скрило съществуващите пречки /забрани/ за членуване в Сдружението и е било прието за негов член то името му се заличава от списъка на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.28. Решението за изключване, съответно за заличаване от списъка на членовете на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, се взема от УС. УС е длъжен да даде срок на изключвания за обяснение и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключения може да обжалва решението на УС, с което се изключва като член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, в срок от 1 /един/ месец от датата на решението за изключване пред Общото събрание, което потвърждава или отхвърля решението на УС.
Чл.29. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода от членуването му.

VII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

ИМУЩЕСТВО
Чл.30. Имуществото на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Чл.31. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл.32. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.
Чл.33. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ.
Чл.34. Сдружението не може да сключва сделки с лица по чл.41, ал.3, т.1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.35. Средствата на Сдружението се набират от:
А/. Встъпителна вноска от членовете в размер на 30 /тридесет / лева. Тя е условие за разглеждане на молбата за членство от УС и независимо от неговото решение, относно придобиването на членски права не подлежи на възстановяване.
Б/. Годишен членски внос от членовете в размер на 30 /тридесет / лева. Годишният членски внос се заплаща до края на месец март на годината, която се следва.
В/. Доброволни вноски от членовете.
Г/. Вноски /абонаментни/ за печатния орган на Сдружението. Тези средства могат да се използват само по предназначение.
Д/. Вноски от участия в състезания.
Е/. Приходи от дейността на Сдружението - от състезания, за издаване на удостоверения за произход и други документи на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Ж/. От спомагателна дейност, реклами и други дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.
З/. Сдружението в лицето на УС може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл.36. Размерът на вноските по чл.35 се определят от УС.
Чл.37. Лица с намалена трудоспособност, безработните и социално слабите – членове на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, заплащат 50% от размера на определените вноски.
Чл.38. Почетните членове на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ не дължат вноски.
Чл.39./1/. Средствата на сдружението могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ и неговата издръжка, като изразходването им става по реда предвиден в този Устав.
/2/. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от УС, а за суми над 1500 /хиляда и петстотин/ лева от Общото събрание.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл.40. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс ОС може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на всички членове на Сдружението.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.41. Органи на Сдружението са:
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ
Б/. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.42. Общото събрание е върховен орган на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, състои се от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.43./1/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
/2/. Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/3/. Членовете – физически лица могат да упълномощят за участие в Общото събрание на НКБГ само друг член на Сдружението.
/4/. Пълномощниците могат да представляват освен себе си, не повече от един член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ на Общото събрание.
/5/. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
/6/. Пълномощниците нямат право да преупълномощяват с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.44. Общо събрание:
1/. Изменя и допълва Устава на Сдружението
2/. Приема други вътрешни актове
3/. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението
4/. Избира и освобождава членовете на УС и на КС и техните Председатели
5/. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители
6/. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител
7/. Назначава ликвидирането при прекратяване на Сдружението, освен в случаите на несъстоятелност
8/. Разглежда жалби срещу решения на УС за прекратяване на членство
9/. Определя общата програма и насоките на развитие на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
10/. Приема бюджета на Сдружението
11/. Взема решения относно размера на годишното възнаграждение на членовете на УС
12/. Приема отчета за дейността на УС и КС
13/. Отменя решения на УС и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на НКБГ
14/. Вземане на решения от общ характер – жалби, молби, декларации, обръщения и др.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.45./1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
/2/. Общото събрание може да бъде свиквано по всяко време от УС или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението – извънредно Общо събрание.
Чл.46./1/. Редовно общо събрание се свиква от УС след предизвестието на всички членове на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, отправено един месец преди определената дата чрез покана, поставена на клубния сайт, съдържаща дневния ред, датата, часа, мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Времето от публикуването на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по–малко от 30 /тридесет/ дни.
/2/ Извънредно общо събрание може да бъде свикано при необходимост от УС или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на НКБГ. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл.47. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл.48. На заседание на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС.
Чл.49. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след Установяването наличието на кворум.

КВОРУМ
Чл.50. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членовете, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

ПРАВО НА ГЛАС
Чл.51. Всички членове имат право на един глас.

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.52. Член или негов представител не може участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

МНОЗИНСТВО
Чл.53. Решенията се вземат само с лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас.
Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:
А/ квалифицирано мнозинство – 2/3 от гласовете на присъстващите за решенията относно:
приемане, изменение и допълнение на Устава
прекратяване на Сдружението или преобразуването му
приемане, изменение и допълнение на правилниците
Б/ обикновено мнозинство - ½ + 1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в т. “А”

РЕШЕНИЯ
Чл.54./1/. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възрази повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ
Чл.55./1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателят и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи точното записване на решенията в протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.56./1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговия Председател.
/2/. Членовете на УС се избират за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.
/3/. УС се състои от Председател, Зам. Председател, Секретар - касиер и двама члена или общо 5 /петима/ членове.
/4/. Член на УС може да бъде и ЮЛ – член на Сдружението, като на заседанията на съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
/5/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/6/. Членовете на УС или физически лица, които представляват ЮЛ, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната.
2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.57./1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/. Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/. УС приема правила за работата си.
/4/. УС се събира на редовни заседания най–малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от УС негов член. Заседанието на УС може да се провежда и по вайбър, месенджер или друга он лайн платформа, като за това се води протокол. Заседанията се обявяват предварително, като на тях може да присъства всеки клубен член с право на съвещателен глас.
/5/. УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
/6/. УС взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
/7/. УС определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.
/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.
/12/. Взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на встъпителните вноски, годишните членски вноски, вноски за участие в състезания, таксите за издаване на удостоверения за произход и др. или на имуществените вноски.
/13/. Взема решение за участие в други организации.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл.58./1/. Решенията могат да се вземат, ако присъстват повече от половината членове на УС, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.57, ал.6-7 от Устава на Сдружението и чл.14, ал.2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/. УС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.
/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав, УС взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението
2. съществени организационни промени
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество
4. вземането на решение за предложение пред ОС за създаване на регионални клубове /клонове/
Чл.59. УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл.60. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност и Правилници и Наредби за дейността на регионалните клубове към НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.61. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетентността на ОС.
Чл.62. УС утвърждава и контролира провеждането на съвещания, конференции, симпозиуми, изложби и изпитания.
Чл.63 УС оперира с паричните средства на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретни разходи.
Чл.64. УС взема решения за приемане и изключване на членове на Сдружението.
Чл.65. УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на Сдружението.
Чл.66. УС посредничи при спорове между членове на Сдружението.
Чл.67. УС отговаря за документацията на Сдружението, която му е поверена по силата на Устава.
Чл.68. УС издава съответните документи на Сдружението при условията на Раздел XIII от Устава на НКБГ.
Чл.69./1/. УС приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
/2/. УС избира и освобождава помощните органи на Сдружението.
Чл.70. УС обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.
Чл.71. УС може самостоятелно да сключва сделки на обща стойност до 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
Чл.72. УС води следната документация:
протоколи от провеждане на Общите събрания
протоколна книга за заседанията на УС
Племенна книга
Входящ и изходящ дневник
Друга оперативна документация
ЧЛ.73. Освобождаването на членовете на УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускане, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение с обикновено мнозинство при явно гласуване за отнасяне на въпроса пред ОС, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Чл.74./1/. Членовете на УС носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
/2/. Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност по решение на ОС, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.75./1/. Председателят на УС се избира пряко от ОС за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/. Председателят на УС представлява Сдружението в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ добива Зам. Председателя на УС или изрично посочен с пълномощно друг член на УС, ако Зам.председателя на УС няма тази възможност.
/3/. Председателят на УС може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.
/4/. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от УС.
ЧЛ.76. Председателят:
организира изпълнението на решенията на УС
организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от УС
докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ
Чл.77./1/. Членовете на УС имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от десет на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Сдружението. Размера на годишното възнаграждение на членовете на УС се определя от ОС на членовете на Сдружението.
/2/. Председателят получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от 50% от размера на възнаграждението на останалите членове на УС.
/3/. В случай, че някой от членовете на УС бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.

В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл.78./1/. КС се състои от Председател и двама членове. Те се избират от ОС за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство при явно гласуване.
/2/. КС осъществява контрол върху финансовото състояние на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
/3/. КС отчита своята дейност пред ОС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
/4/. Заседанията на КС се свикват от неговия председател.
/5/. Решенията си КС взема с мнозинство повече от половината от членовете си. За заседанията на КС се води протокол в определена протоколна книга, който се подписва от всички членове.
/6/. КС отчита своята дейност пред ОС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
/7/. Председателят на КС участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.
/8/. Членовете на КС не могат да бъдат членове на УС.

IX. ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
А/. Главен отговорник по развъдната дейност
Б/. Главен инструктор по спорта с кучета
В/. Главен експерт – съдия

А/. Главен отговорник по развъдната дейност
Чл.79. Главният отговорник по развъдната дейност следи за отглеждането на кучетата от породата българско гонче и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането.
Чл.80. Главният отговорник по развъдната дейност е подчинен на УС и няма изпълнителски функции да налага наказания на членовете на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ. Той може да прави предложение за наказание на нарушител на стандартите, разпоредбите и указанията по отглеждането до УС или да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции.
Чл.81. Главният отговорник по развъдната дейност има право да допусне изключение за едно куче в рамките на условията за отглеждане за отчетната година.
Чл.82. Главният отговорник по развъдната дейност има право да дава задължителни указания на отговорниците по развъдна дейност.
Чл.83. Главния отговорник по развъдна дейност потвърждава избора на отглеждането, направен от даден отговорник по развъдна дейност.
Чл.84. Главният отговорник по развъдната дейност се грижи за издаването на книга за развъдната дейност.
Чл.85. Той се избира от ОС, при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от УС. Квалификацията, придобита извън НКБГ се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.86. Отговорник по развъдната дейност:
1. Следи за отглеждането на кучетата от породата Българско гонче, за спазване на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането на кучетата от тази порода, в района за който е избран да отговаря.
2. Отговорниците по развъдна дейност са подчинени на Главният отговорник по развъдна дейност .
3. Отговорникът по развъдна дейност е длъжен да информира Главния отговорник по развъдна дейност за нарушаване на стандарта, условията и разпоредбите по отглеждането и да прави предложения за потвърждаване избора за включване на дадено куче от породата българско гонче в развъдната дейност.
4. Отговорникът по развъдна дейност слага татуировки на кучетата от порода българско гонче от осъществени от НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ селекционни връзки, обучава, съветва, контролира и подпомага членовете на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ в района, за който е избран да отговаря.
4. Отговорникът по развъдна дейност се избира от УС при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от УС. Квалификацията, придобита извън НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от УС на НКБГ.

Б/. Главен инструктор по спорта с кучета и обучението – председател на комисията по спорта
Чл.87. Отговаря за обучението на кучетата от породата българско гонче, изпитите и реда за тяхното провеждане.
Чл.88. Има право да дава задължителни указания на инстукторите по спорта и обучението.
Чл.89. Ръководи шампионата за кучетата от породата БГ.
Чл.90. Избира се от ОС при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от УС. Квалификация, придобита извън НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.91. Инстуктори по спорта и обучението.
1. Имат функциите на Главния инструктор по спорта и обучението в района, за който са избрани да отговарят.
2. Инструкторът по спорта и обучението е длъжен да се съобразява със задължителните указания на Главния инструктор по въпросите на спорта и обучението.
3. Избира се от УС при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпит пред комисия, назначена от УС. Квалификация, придобита извън НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
В/. Главен експерт–съдия – председател на съдийската комисия
Чл. 92. Отговаря за всички дейности свързани със съдийството и екперт – съдиите.
Чл.93. Главният съдия наблюдава работата на експерт – съдиите и е длъжен да сезира УС за неправилни техни решения, който може да отмени такива решения.
Чл.94. Главният експерт-съдия се избира от ОС, при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от УС. Квалификация, придобита извън НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.95. Експерт – съдия.
1. Експерт – съдията съдийства на изложбите, организирани за породата българско гонче за района, за който е избран да отговаря.
2. Експерт – съдията се избира от УС при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпит пред комисия, назначена от УС. Квалификация, придобита извън НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл. 96. УС определя районите, в които се назначават отделните длъжности и определя техните функции в специален Правилник, валиден за всички райони.
Чл.97. УС провежда изпитите за отделните длъжности и издава документи за правоспособност.
Чл.98. Решенията на УС, свързани с отказ да се проведе изпит или да се издаде документ за правоспособност могат да се обжалват пред ОС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ.
Чл.99. ОС на Сдружението може да създаде комисии, които решават определени въпроси, като в решението за тяхното създаване определи техните функции и правомощия.

X. РЕГИОНАЛНИ КЛУБОВЕ
Чл.100./1/. С решение на УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ могат да се откриват и закриват регионални клубове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Всеки член на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ трябва да членува в избран от него регионален клуб.
/2/. Регионалните клубове не са юридически лица, ръководят се от Председател и извършват дейностите, определени с решението на УС за откриването им.
/3/. Регионалните клубове водят книги за дейноста си, които най-малко веднъж годишно се представят пред УС на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, отчет за дейността на регионалния клуб и разходваните средства.
/4/. Регионалният клуб е длъжен да се съобразява в своята работа със задължителните указания на органите на Сдружението.
Чл.101. Регионалният клуб работи за постигане целите на Сдружението в района, в който е създаден.
Чл.102. Регионалният клуб може:
да популяризира дейноста на Сдружението сред населението на района, в който е създаден
да подпомага своите членове при развъждането, отглеждането и обучението на кучетата от порода българско гонче
да провежда прегледи на подбора с оглед провеждане на националния шампионат за кучета от породата българско гонче
да организира изпитания за годност на развъждането, изложения и др.
Чл.103. Регионалния клуб е длъжен да информира органите на НКБГ за нарушения на стандарта, на условията за отглеждане и на Устава, както и да дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ
Чл.104. Членовете на Сдружението уреждат свързаните с дейноста на Сдружението спорове и разногласия помежду си в дух на приятелство. В случай, че те не могат да решат спора помежду си УС може да натовари конкретно лице арбитър, като посредник при решаване на спора. Ако спорът не бъде разрешен чрез посредничество, то страните по него се обръщат към посочен от тях арбитър и се задължават да приемат неговото решение. Споровете между членовете на Сдружението и органите на Сдружението се разглеждат и решават от Контролния съвет.
Чл.105./1/. УС има право да налага наказания на членовете на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ, които са нарушили Устава на Сдружението или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
1. предупреждение
2. мъмрене
3. забрана в книгата за развъждане
4. забрана за изпит
5. забрана за изложение
6. временно спиране на членски права
7. изключване на член от сдружението
/2/. Дисциплинарните мерки по т.1 до т.6 имат временен характер и не могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред КС на Сдружението, който ги потвърждава, променя или отменя.

XII. УЧАСТИЕ В ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, СПОМАГАТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА
Чл.106./1/. По решение на УС НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ може да участва в други Сдружения за общественополезна дейност, търговски дружества или да извършва спомагателна дейност чрез такива дружества, с оглед на своята дейност и издръжка на Сдружението.
/2/. По решение на УС може да се създаде развъдник за развъждане, отглеждане и обучение на кучета от породата българско гонче.

XIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл.107./1/. Сдружението води документация, която е определена от неговия Устав или по решение на ОС. Сдружението задължително води следните книги:
1. Книга за членовете на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ. В нея се записват имената и адресите на всички членове на Сдружението, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирмено дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица, както и кучетата от породата българско гонче, ако притежават такива.
2. Книга за развъждане. В нея се записват всички осъществени от НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ селекционни връзки и постиженията на кучетата от породата българско гонче.
3. Книга за средствата на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ и произтичащата от нея счетоводна документация.
Чл.108. Съхранението и воденето на книгите на Сдружението е задължение на УС или на лицата, които по силата на Устава на Сдружението са длъжни да правят това.
Чл.109. УС е единственият орган на Сдружението, който може да го ангажира с издаването на:
1. Документ за акт на селекционна връзка. Той представлява точно визиране на чифтосването, имената на кучетата, които се чифтосват, техните стопани, датата, а по мнение на експерта, който присъства и други данни, имащи особенно значение. Този документ се подписва от експерта, присъствал на акта на връзката и от стопаните на тези кучета, като се утвърждава от УС.
2. Документ за регистриране на раждането. Този документ отразява акта на раждане от съответното куче от породата българско гонче, броя на родените кученца и тяхното качество. Подписва се от съответния експерт, присъствал на раждането. В него могат да се съдържат и препоръки за отглеждането на родените кученца от страна на УС, който утвърждава документа.
3. Родословно свидетелство. Това свидетелство документира произхода на дадено куче, родено при осъществявана от НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ селекционна връзка и съдържа имената на кучетата, чиито потомък се явява.
Чл.110. Образците и таксите за издаване от НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ документи се определят от УС. Издаваните от НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ документи нямат задължителен характер за трети лица или държавни органи, освен ако по съответния ред не се постанови друго.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.111./1/. Сдружението се прекратява:
А/. С решение на Общото събрание
Б/. С решение на Съда, постановено по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, когато:
не е учредено по законния ред
извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави
е обявено в несъстоятелност
/2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
/3/. В случаите на ал.1, буква “б” прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.112./1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението. Той извършва предвидените от ТЗ действия по ликвидацията на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
Чл.113./1/. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на Съда на ЮЛ с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или Учредителният акт.
/2/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.
Чл.114. Лицата, придобили имущество съгласно предходната точка, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.

XVI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл.115. Сдружението не може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

XVII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл.116./1/. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година, годишен счетоводен отчет и доклад за дейноста и ги представя на експерт-счетоводител.
/2/. В отчета за дейноста се описва протичането на дейноста и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
/3/. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейноста. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
Чл.117. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава на годишното приклюване.
Чл.118. Експерт – счетоводителите се определят от ОС. Когато ОС не е избрало експерт – счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.
Чл.119. След постъпване на доклада на експерт – счетоводителя, УС приема годишният счетовотен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт – счетоводителя и приема решение за свикване на редовно ОС.
Чл.120. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл.121. Сдружението не разпределя печалба.

XVIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.122./1/. НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове .
/2/. Сдружението издава прономеровани членски карти, удостоверяващи членството в него.
Чл.123. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за ЮЛ с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България.
Чл.124. Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКО ГОНЧЕ на 13.03.2010 год. и променен на общо събрание на 27.02.2021 год и на ОС на 20.04.2024 год.
Списъкът на присъстващите на Общото събрание на 27.02.2021 год да се считат за неразделна част от този Устав.
  Copyright (c) 2010 - 2024 Национален клуб българско гонче